Shopping Cart

Odstąpienie od umowy

Formularz odstąpienia od umowy (należy użyć programu obsługującego pliki PDF np. Adobe Reader)

Zasady odstąpienia od umowy – wyciąg z Regulaminu Sklepu.

a)      Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.

b)     Odstąpienia od umowy można dokonać np. za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu lub za pomocą załącznika nr 2 do ww. ustawy.

c)      Jednoznaczne oświadczenie należy wysłać na adres pocztowy:


Fundacja św. Grzegorza Wielkiego

Skr. poczt. nr 641,

30-960 Kraków 1


lub e-mailowy sklep@grzegorzwielki.pl

 

d)     Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

e)      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

i)       dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną ni ż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

(1)  obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

(2)  polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

ii)     dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

f)       W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie na trwałym nośniku jego otrzymanie.

g)      Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

h)     Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument.

i)       Fundacja św. Grzegorza Wielkiego nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy.

j)       Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 us t. 3 i art. 21 us t. 2 Ustawy o prawach konsumenta ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

k)     Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. W tym:

i)       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

ii)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

iii)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

iv)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

v)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

vi)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

vii)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

viii)           o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

ix)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.